Vnitřní oznamovací systém

Společnost TIGEMMA, spol. s r.o., na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém,  který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání.

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) je určen pouze fyzickým osobám, tj. zaměstnancům společnosti TIGEMMA a ostatním osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro společnost TIGEMMA dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Ochrana oznamovatele má umožnit odhalovat protiprávní jednání na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Oblastmi upravenými právními předpisy se rozumí oblast:

a.     finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b.     daně z příjmů právnických osob,

c.      předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d.     ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

e.     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

f.       ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat

g.     radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

h.     zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,

i.       ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

j.       ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

k.     ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo,

l.       fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro spol. TIGEMMA se rozumí:

a.     zaměstnání,

b.     služba,

c.      samostatná výdělečná činnost,

d.     výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e.     výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán,

f.       správa svěřeneckého fondu,

g.     dobrovolnická činnost,

h.     odborná praxe, stáž, nebo

i.       výkon práv a povinností vyplývajících ze smluv, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro spol. TIGEMMA se také rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba pro přijímání a vyřizování podání: Iveta Grešová

Oznámení:

Oznámení může být podáno pouze fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,

a.     které má znaky trestného činu nebo přestupku,

b.     nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující uvedené oblasti,

c.      o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Za oznámení se nepovažuje to oznámení nebo jeho část, která obsahuje:

a.     informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,

b.     informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo

c.      informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinností mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Způsob podání oznámení:

Pro podání oznámení může oznamovatel použít některý z následujících způsobů:

 

1.  Osobně s příslušnou osobou nebo písemně na adrese:

TIGEMMA, spol. s r.o., Bělotín č. 36, 753 64 Bělotín

V případě podání podle tohoto bodu musí být oznámení v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – VOS – K RUKÁM Ivety Grešové“

3.    telefonicky na číslo: +420 778 472 071 do hlasové schránky

4.   emailem: ochranaoznamovatelu@tigemma.cz

5.  osobní jednání: osobní schůzku je možné sjednat telefonicky nebo emailem

6.   oznámení může být učiněno rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

 

Ochrana oznamovatele

Společnost TIGEMMA, spol. s r.o. nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá podání, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu podání v průběhu šetření. To platí i po skončení pracovního poměru příslušné osoby ve společnosti TIGEMMA.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. Společnost TIGEMMA neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc (např. kolegové, osoba blízká, právnická osoba, kde je členem voleného orgánu). Odvetnými opatřeními se rozumí:

a.     zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,

b.     rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

c.      zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d.     odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e.     uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f.       snížení mzdy, platu, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g.     diskriminace,

h.     přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

i.       služební hodnocení nebo pracovní posudek,

j.       ostrakizace,

k.     neumožnění odborného rozvoje,

l.       změna rozvržení pracovní nebo služební doby,

m.   vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

n.     výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

o.     zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany před odvetnými opatřeními se oznamovatel nemůže domáhat, pokud podal vědomě nepravdivé oznámení.

 

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

a.     Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho obdržení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně o to požádal nebo pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.

b.     Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o případných navržených či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.