Co je dobré vědět

Odsávání dýmu a prachu

Strojírenské technologie jako termické řezání kovů (plamenem, plazmou nebo laserem), svařování, broušení či tryskání produkují dýmy a prachové nebo plynné emise, které zatěžují pracovní prostředí ve výrobních prostorách a pro lidský organizmus představují při dlouhodobé expozici zdravotní riziko. Podle Zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. jsou takové technologie považovány za zdroje znečištění a podléhají dozoru státních orgánů životního prostředí.

Logicky je tedy v zájmu každého provozovatele podobných technologií dýmy a emise v pracovním prostoru efektivně snížit na nejnižší možnou úroveň. Toho se dosahuje odsáváním zplodin a následnou důkladnou filtrací znečištěného vzduchu.

Odsávání znečištěného vzduchu lze obecně provádět dvojím způsobem:
1. Odsávání prostorové
Odsávání z celkového objemu prostoru dílny / haly filtrační věží nebo filtrační jednotkou napojenou na vzduchotechnický rozvod (tzv. Push - Pull nebo jiný systém). Vhodné např. pro svařovny s velkou flexibilitou svařovacích pracovišť, která nejsou využívána v nepřetržitém souběhu.
2. Odsávání lokální
Odsávání přímo u zdroje vzniku zplodin digestoří, odsávacími rameny nebo pomocí odsávaného stolu. Spodní odsávání materiálových stolů je nejúčinnější a prakticky jediné účinné řešení pro termické řezání kovů. Zaručuje, že znečištěný vzduch se nešíří po dílně a je rovnou odváděn do filtrační jednotky. Pro potřeby rozlehlých řezacích pracovišť jsou určeny materiálové sekční stoly, u kterých je odsávána vždy jen sekce, nad kterou probíhá řezání.

Pro jednotlivé technologie vyžadující odsávání a následnou filtraci vzduchu lze doporučit:
➢ Dým z termického řezání (plazma, plamen, laser) - Odsávání přímo u zdroje vzniku zplodin pomocí odsávaného stolu.
➢ Svařovací dým - podle charakteru dílny buď odsávání celkového objemu vzduch v dílně, digestoř nebo lokální odsávání pomocí odsávacího ramene či stolu.
➢ Broušení - lokální odsávání pomocí odsávaných stěn a odsávaných stolů.
➢ Prach z tryskání kovových materiálů -nejčastěji odsávání z celého prostoru tryskacího boxu nebo způsobem definovaným výrobcem tohoto zařízení.

Filtrace znečištěného vzduchu probíhá buď přímo ve filtračních věžích nebo ve filtračních jednotkách, k nimž je přiváděn vzduchotechnickým potrubím.Filtrační jednotku lze použít i pro speciální aplikace v oblasti výroby stavebních hmot, zpracování plastů a všude tam, kde vzniká suchá nelepivá nevýbušná emise prachů.

Pro samotnou filtraci se úspěšně používají materiály typu polyester nebo polyester s PTFE membránou s odlučovací účinností 99,9 % částic ≥ 0,2μm zařazených do kategorie „M“ dle DIN EN 60335-2-69. Filtrovaný čistý vzduch lze vracet do výrobních prostor, je-li na pracoviště zajištěn přívod min. 15% venkovního vzduchu z filtrovaného objemu.